Naloge osebe, ki je na članici UL odgovorna za študentsko anketo

 

Oseba, ki je na določeni članici UL odgovorna za izvajanje študentske ankete (ime in kontakt osebe sta bila za vse članice na UL posredovana s strani prodekana za študijske zadeve na članici), skrbi za naslednje vidike celotnega projekta:

 • notranjo komunikacijo in koordinacijo (vodstvo, strokovne službe, habilitacijska komisija, zaposleni, študentski svet, študenti),
 • zunanjo komunikacijo in koordinacijo (izvajalec anketiranja, izvajalec sistema visokošolske informatike, UL).

 

Naloge se znotraj članic lahko porazdelijo med več oseb, vendar bomo izvajalci anketiranja (1KA) – če ni izrecno in naknadno dogovorjeno drugače – kontaktirali le eno odgovorno osebo na članici.

 

V tem okviru so posebej pomembne naslednje začetne aktivnosti (z zvezdico so označene najbolj nujne zadeve):

 • *zagotavljanje, da služba za študijske zadeve (referat) v sistem visokošolske informatike (VIS) v šifrant X1 vnese podatke pravilno in pravočasno – PODROBNOSTI >>
 • ostali vidiki, ki jih članica uredi z izvajalcem visokošolske informatike (npr. VIS);

o   datum začetka anketiranja (privzeto 15. 12. in 15. 5.); morebitne drugačne datume (npr. štirimestri, izredni študij) - ki morajo biti usklajeni z zahtevo, da je ob anketiranju poteklo vsaj 70% predmeta - se dogovori dodatno (izven sistemski datumi);

o   *datum vklopa možnosti prijavljanja na izpite; močno priporočamo, da se pred datumom aktiviranja anket prijav na izpite ne omogoči (ni pa usodno, če to ne uspe v celoti)

 • priprava vprašalnikov (članice bodo kontaktirane s strani izvajalca anketiranja):

o    potrditev vprašalnikov in posredovanje kontaktne osebe na članici v primeru, da imajo študenti težave z anketo (v ta namen bo članica izrecno kontaktirana s strani izvajalca anketiranja);

o    odločitev, ali se ponudi tudi opcija v angleščini;

 • organizacija promocije (gradiva, dogodki, študentski svet, vabila, dopisi, obvestila ipd.).
 • morebitne prilagoditve in intervencije za dodatno zagotavljanje zasebnosti odgovorov študentov v anketi tretje stopnje zaradi majhnega števila vpisanih študentov.

 

Kasneje je treba urediti še naslednje vidike, ki se sicer izvedejo na standardiziran način:

 • definiranje nivojev analiz in morebitna izdelava odgovarjajočega šifranta X4 ali celo X5 in X6 (glej razdelek 5.3.1. v Izvedbenih priporočilih >>); članice bodo v tem pogledu kontaktirane;
 • opredelitev nivojev podrobnosti vsebine izpisov statističnih analiz (članice bodo kontaktirane)

 

Pomembne procesne zadeve:

 • *interni nadzor nad procesi (vklop anket, izklop anket, kvartalno preverjanje rezultatov).
 • *prevzem vseh analiz in podatkov (glej razdelek 4 v Izvedbenih priporočilih >>);
 • *diseminacija agregiranih analiz vsem notranjim uporabnikom (skrbnik prakse, vodstvo, kadrovska služba, habilitacijska komisija, študentski svet);
 • *arhiviranje vseh gradiv in podatkov.


Opcijsko lahko odgovorna oseba znotraj članice ureja tudi naslednje:

 • spreminjanje in prilagajanje vprašalnikov (npr. dodajanje vprašanj);
 • v primeru programov, ki nimajo izpitnih rokov, spodbudi skrbnike programov, da vsak semester razpišejo vsaj izpit za en predmet (na tej osnovi se bodo evalvirali vsi predmeti);
 • definiranje dodatnih statističnih analiz;
 • sproži postopek za večkratno izvajanje in diseminacijo analiz (in ne šele oktobra za oba semestra);
 • dogovarja aktivnosti za dostop do vmesnika za generiranje analiz;
 • analiza stopenj sodelovanja in ukrepov za izboljšanje;
 • morebitna izključitev možnosti, da študent enkrat na semester lahko za 12 ur odloži izpolnjevanje anket (in se kljub temu lahko prijavi na izpite);
 • izdelava dodatnega gumba za anonimne pripombe ali komentarje študentov.

 

Podrobnosti so na http://ul.1ka.si, posebej:  

 

Komentarji