Priprava šifranta X1


Šifrant X1 (glej Izvedbena priporočila, poglavje 3.1) je v osnovi zgolj Excel tabela, ki se izvozi iz siceršnjih administrativnih podatkov sistema visokošolske informatike (npr. VIS). Gre torej za podatke, ki jih članica tudi sicer uporablja pri svojem delu.

Osnovna predpostavka sistema za anketiranje je, da so administrativni podatki (o izvajalcih in predmetih) seveda pravilni. V takem primeru ni za pripravo na anketiranje skoraj nobenega dela. Zavedati pa se je treba, da bi nekvalitetni podatki (npr. pri določenem predmetu ni naveden dejanski pedagog, predmet nima vnešenih kreditnih točk ali semestra izvedbe) lahko močno oteževali celoten proces. Članice lahko pred oddajo šifranta X1 same izvozijo in pregledajo (ključne kontrole so navedene tukaj >>).
 

 

Za članice, ki uporabljajo sistem VIS, se priprava podatkov za anketiranje v skoraj ničemer ne razlikuje od priprave v prejšnjih letih (če je potekala preko VIS). Poleg siceršnje urejenosti podatkov je specifično (in drugače od prejšnjih let) za tokratne potrebe anketiranja samo naslednje:

 

OBVEZNO je pri predmetih označiti naslednja polja (glej Izvedbena priporočila,poglavje 3.1):
 

 • SEMESTER – označite semester izvedbe predmeta (to polje je obstajalo že doslej, vendar pri nekaterih članicah ni bilo ažurirano),
   
 • PRAKSA – označite ali je predmet praksa (to je edino povsem novo polje, potrebno posebej za anketiranje).

   

 

Zgornji poseg je zelo majhen, enostaven in v primeru, da so semestri že urejeni, zahteva le vnos za prakso. Tega ni veliko, saj je praksa kvečjemu ena na program.


 

OPCIJSKO, torej neobvezno, in brez nekih usodnih posledic za izvedbo anketiranja in analiz (seveda pa je za kvaliteto analiz dobrodošlo, če se naredi) se lahko označi še naslednje:
 

 • z veliko previdnosti se lahko nekatere predmete ali izvajalce iz šifranta X1 izloči:

  • PREDMETE, ki npr. nimajo kontaktnih ur pedagogov in morda sploh niso pravi predmeti (npr. diplomsko delo, magistrsko delo), kar lahko prihrani nepotrebne (prazne) analize. V ostalem tovrstni predmeti ne povzročajo večje škode;

  • IZVAJALCE, ki npr. sodelujejo pri določenem predmetu z minimalnim številom ur (npr. z manj kot 5 ur) – to sicer ni posebej priporočljivo, ker lahko povzroča neenakosti pri članicah, čeprav ima svojo logiko (študent morda težko pravilno oceni pedagoga, ki je imel le en uro).

 • doda se NAZIV izvajalcev (npr. doc. dr): če se želi v izpisih imeti NAZIVE, potem je treba  to kvalitetno urediti, in to za vse izvajalce (sicer je bolje, da se to ne vključi). Napačen naziv lahko povzroči nejevoljo (glej Izvedbena priporočila, str. 16).  Če so nazivi urejeni, potem to tudi sumarno označite v VIS, da se naredijo tudi izvozi (na tej osnovi se bodo pojavili v statističnih analizah in izpisih),

 • NOSILSTVO - če boste pravilno nastavili nosilce predmeta, bodo nosilci prejeli analizo tudi za soizvajalce, sicer dobijo le svoje analize.


 

Ko je to urejeno, je naslednja izjemno pomembna naloga na strani članice odločitev o datumu vklopa anket PRED izpitom, ki se v primeru dveh semestrov načeloma vklopijo 15.12. Ker je izpolnjevanje ankete predpogoj za prijavo na izpit, močno priporočamo, da se pred tem datumom ne omogoča prijav na izpite, sicer se mnogi študenti ne bodo anketirali (če se bodo prijavili pred 15.12.)

 

Dodatne informacije:

 


 

 

Komentarji