Poročila

Naslov Tretja stopnja: Skupno poročilo za vse članice UL 2015/16 (osnutek)
Leto 2017
Povzetek

 

Analizirani so rezultati študentskih anket za 22 programov doktorskega študija (III. stopnja) na Univerzi v Ljubljani. Ankete  so bile tokrat prvič izvedene po novem pravilniku UL. V anketo je bilo povabljenih skupno 446 doktorskih študentov, ki so bili v študijskem letu 2015/2016 vpisani v prvi ali v drugi letnik doktorskega študija.

 

V pričujočem osnutku še niso vključene podrobnosti programov na članicah EF, FRI in FE, ki imajo nekoliko drugačen sistsem zajema podatkov.

 

V prvem delu je podrobneje obravnavano sodelovanje, kjer velja izpostaviti, da se je na anketo v povprečju odzvalo (s sodelovanjem ali zavrnitvijo) 77 % študentov prvega in 67 % drugega letnika (ostali vabilu v anketo niso bili izpostavljeni). Kritično nizek odziv (50 % ali manj) beleži pet programov. Nizek odziv je v prvi vrsti signal, da je potrebno preveriti administrativne procese vpisa. Med študenti, ki pa so se odzvali, je sodelovalo 79 % študentov v prvem in 78 % v drugem letniku (preostali so anketo izrecno zavrnili). Kritično nizek delež zavrnitev (40 % ali več) je na šestih programih, kjer velja preveriti informiranje o pomenu študentskih anket ter motiviranje študentov.

 

V drugem delu je podana podrobna analiza kvantitativnih odgovorov (odgovori na odprta vprašanja so prikazani le v analizi posameznega programa). V grobem so ocene razmeroma ugodne, nekoliko slabše (pod 4.0) je v obeh letnikih ocenjen celoten  sklop Del študija in ostale aktivnosti v tujini (v prvem letniku je na lestvici 1-5 povprečje 3.8, v drugem pa 3.7), delno tudi sklop Svetovalna pomoč študentom, ki ima pri treh programih v prvem letniku oceno pod 4.0. Sklop Zadovoljstvo z izvajanjem ima povprečje 4.0 v prvem in 3.8 v drugem letniku; pri tem je na sedmih programih povprečje pod 4.0, pri dveh programih celo pod 3.5. V tem okviru je najbolj kritičen dejavnik Pridobitev generičnih znanj (povprečje 3.7 v prvem in 3.5 v drugem letniku). Na drugi strani je na vseh programih daleč najbolje ocenjen sklop Pomoč in podpora mentorja (4.7).

 

POROČILO ->>

Print