Poročila

Naslov Prva in druga stopnja: Skupno poročilo za vse članice UL 2015/16
Leto 2017
Povzetek

 

Analizirani so rezultati študentskih anket, ki so bile v letu 2015/2016 prvič za vse članice izvedene po novem pravilniku UL. Opozoriti velja, da izvedba anketiranja ni bila enotna, ampak so se pri rekrutiranju študentov oziroma pri samem anketiranju uporabili trije različni sistemi. Pri tem so nastajale določene metodološke razlike, ki lahko vpivajo na rezultate, kar vse je v poročilu tudi obravnavano. Zaradi okoliščin prve izvedbe so bile analizirane ocene zbrane in urejene v tabele ročno (in ne avtomatsko) na osnovi analiz za posamezno članico.

 

Poleg samih rezultatov je poročilo pomembno tudi za izboljšave administrativnih procesov na članicah, ki so povezani s študentskimi anketami.

 

prvem delu so predstavljene analize kontrolnih podatkov (število študentov, predmetov, programov, izvajalcev) za ankete predmetov in izvajalcev. Podrobneje je obravnavano sodelovanje študentov, ki je glede na okoliščine (prostovoljnost sodelovanja, skromna promocija itd.) nadvse ugodno, saj so  študenti zavrnili le 20 % anket. V tem okviru so izpostavljeni administrativni vidiki procesiranja prijavnic in izpitov na članicah, ki (pogosto brez potrebe) nižajo sodelovanje.

 

drugem delu so obravnavane povprečne ocene predmetov in izvajalcev. Ocene so v splošnem ugodne, saj imajo ocene vseh komponent predmetov v anketi PRED izpitom na vseh članicah povprečja 4.0 ali več (lestvica 1 – 5), kljub temu pa imajo vse članice tudi predmete ocenjene z oceno pod 3.5 (v povprečju 6% vseh predmetov), večina pa tudi predmete z oceno pod 3.0. Podobno velja v anketi za izvajalce, ki so v povprečju ocenjeni še bolje (povprečje po članicah 4.3) kot predmeti (4.2). Ob tem so razlike med članicami razmeroma majhne; povprečja ocen izvajalcev po članicah so zgolj v razponu 4.2 – 4.5. Na drugi strani so nekoliko nižje ocenjene komponente v anketi PO izpitu (npr. povprečje za »Oceno pridobljenih kompetenc« je 3.8) in nekatere komponente v anketi o praksi (3.9).

 

tretjem delu je analizirana anketa o splošnih dejavnikih študija. Tu so dejavniki ocenjeni bistveno slabše (povprečje 27 dejavnikov je 3.7) kot  ocene predmetov (4.2) ali izvajalcev (4.3). Večje so tudi razlike med članicami, saj se npr. povprečna ocena »Splošno zadovoljstvo« (povprečje 3.9) študentov razteza v razponu 3.7 – 4.4. Najbolje ocenjeni dejavnik je »Odnos do uporabnikov knjižnice« (povprečje 4.2), najslabše pa »Izbirni predmeti na drugih članicah UL« in »Spoznavanje zunanjih institucij« (3.2). V četrtem delu so analizirane nekatere povezave med ocenami komponent oziroma dejavnikov, kjer se je izkazalo, da so korelacije razmeroma visoke

 

 

Print